Om oss

Norra Vi hembygdsförening bildades 1987 och har Norra Vi som sitt intresseområde. Målsättningen är att värna om natur och kultur i Norra Vi  nu och med tanke på kommande generationer.

Uppgiften enligt stadgarna är kortfattat:
* att befrämja kunskapen och känslan för hembygden
* att aktivt medverka till vård och bevarande
* att dokumentera föremål och skeenden, historiskt och i nutid
* att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer
* att stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling
Verksamheten ska präglas av ett nu- och framtidsperspektiv och således inte enbart fokusera på att studera tidigare historiska skeenden.

Föreningen har  286 medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kr för en person och 50 kr för övriga i familjen (make, maka, sambo, barn över 18 år).  Barn under 18 år gratis.

Årligen har föreningen 6-7 allmänna sammankomster med varierande innehåll.

Tre småskrifter om lanthandel, skolor och yrkesfolk har givits ut. År 1991 gav föreningen ut ”Norra Vi i bild”, 1998 ”Sörskaten i mitt hjärta”, 2003 ”Norra Vi,  Berättelser om en bygd och dess människor”,  2006 Ydreboa”, 2008-09 ”Norra Vi:s gårdar och dess människor del 1-3, 2011 ”Norra Vi konfirmandbok” och 2012 ”Norra Vi, Berättelser om människor och händelser i en bygd”, 2016 ”Minnesbok över begravda i Norra Vi”, 2016 ”Dass, jordkällare, vattenkällor och ladugårdar”.  Vissa titlar finns till försäljning. De två sistnämnda kan beställas hos någon i styrelsen.

Ett långsiktigt arbete med att dokumentera samtliga gårdar har pågått under flera år, vilket bl.a. resulterade i en Cd ”223 gårdar, torp och backstugor i Norra Vi” (2006) innehållande beskrivningar av 223 boplatser med 2 300 fotografier. På databasen Bygdeband har införts uppgifter om alla i socknen kända gårdar, torp och backstugor, 533 platser, 2679 personer och  2678 fotografier. 100 000-tals personer från hela världen besöker varje år Bygdeband.

74 QR-koder har placerats ut på torp- och gårdsruiner. Samtliga har  videoinspelats. Sammalunda har skett med 15 intressanta platser. Ett trettiotal personer i bygden har intervjuats.
Betydande forskning om emigrationen från Norra Vi på 1800-talet har utförts.

Föreningen driver ingen hembygdsgård. Dubbelgården Smedstorp med sin unika miljö får anses vara representant för bygdens historia.

Föreningen arbetar f.o.m. 2019 med ett miljöprojekt , Vår vardag-våra val.
Det gäller främst vår närmiljö där vi riktar blicken mot skog, lantbruk, vatten, fiske, insekter, fåglar och andra djur och hur dessa kan påverkas av miljöförändringar.

Vår ambition är att, hos boende och fritidsboende i Norra Vi, öka medvetenheten om hur vår närmiljö mår. En väg att gå är att t.ex. erbjuda föreläsningar och diskussioner med experter på området. En annan är att lyfta fram miljöfrämjande exempel från bygden runt omkring.
Vi vill också ta reda på hur norravi-bor i allmänhet ser på  miljö-och klimatförändringarna. Genom filmade intervjuer med ett antal personer hoppas vi kunna väcka engagemang hos flera. dessa kommer att finnas tillgängliga på Hembygdsportalen.

Comments are closed.